Afskrivningsregler for solceller

Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg og solceller

Skattemæssige muligheder

Der er to muligheder for private at vælge imellem når de skal opgøre den skattemæssige fortjeneste af et vedvarende energi – anlæg, herunder solcelleanlæg.

  •  Den skematiske ordning
  •  Virksomhedsordning

Den skematiske ordning

Den skematiske ordning er ny ordning der er mulig at benytte fra den 1. januar 2011, for så vidt angår privates investeringer i solcelleanlæg. Det er en udvidelse af en ordning, der har været mulig at bruge for vindmøller, men er nu udvidet, til at gælde alle former for vedvarende energi - anlæg.

Den skematiske ordning er ganske nem at arbejde med i praksis.

  • Hvis solcelleanlægget har en bruttoindtægt på under 7.000 kr. om året, er indtægten skattefri
  • Hvis solcelleanlægget har en bruttoindtægt på over 7.000 kr., medregnes 60% af indkomsten over de 7.000 kr. til den personlige indkomst

Eksempel:

Bruttoindkomst fra solcelleanlæg

12.000

Bundfradrag

- 7.000

Nedslag (40%)

5.000

- 2.000

Skattepligtigt beløb

3.000

Da der til bruttoindkomsten kun bliver lagt den del af produktionen, der ikke blive brugt i husstanden, vil der i praksis aldrig skulle betales skat.
Virksomhedsordning

Virksomhedsordningen benytter sig af de almindelige skatteregler for virksomheder. Det giver øgede muligheder for afskrivninger på solcelleanlægget, men kræver også mere regne – og administrativt arbejde.

Det er reglerne for afskrivning af driftsmidler der skal benyttes, og det giver derfor mulighed for, selv at vælge hvor meget der skal afskrives på solcelleanlægget om året. Det er muligt at vælge en procentsats mellem 0 og 25%. Det behøver ikke at være et helt tal, men når procentsatsen er valgt, kan den ikke laves om.

 Eksempel på skattemæssig afskrivning:
Indkøb af solcelleanlæg

150.000

Afskrivning 1. år Værdi af anlæg efter 1. år

25% af 150.000

- 37.500

 112.500
Afskrivning 2. år

Værdi af anlæg efter 2 år

25% af 112.500

- 28.125

84.375

Betydning for private – Hvad skal vælges?

Hvilken ordning der skal vælges afhænger af en individuel vurdering af den enkelte økonomi, størrelsen af solcelleanlægget og dermed den forventede indtægt og forventede udgift i forbindelse med vedligeholdelse og forsikring. Uanset hvilken metode der vælges, er investeringen attraktiv, da man sparer på elregningen første dag. Forskellen ligger primært i muligheden for skattemæssig afskrivninger på solcelleanlægget.

Eksempel:
  • Skatteprocent på 37% p.a
  • Pris på solcelleanlæg 150.000 kr., der starter med at yde 6.000 kWh pr. år
  • Der er regnet med at solcelleanlægget mister 0,8% i effektiviteten om året
  • Der optages et 4% lån i 10 år for at finansiere investeringen

Investerings værdi - skematisk og virksomheds metode

Som det ses er investeringen allerede tjent hjem efter 10 år ved anvendelse af virksomhedsmetoden, og efter 13,5 år efter den skematiske metode. Ved topskattebetaling gøres virksomhedsmetoden endnu mere attraktiv da skatteværdien af afskrivningerne bliver højere.

Lovgrundlag

Der blev den 17. december 2010 vedtaget ændringer til ligningsloven og personskatteloven i folketinget som åbner for en ny skattemæssig behandling for private der investerer i vedvarende energi – anlæg. Det er en udvidelse af den tidligere lov der kun omfattede investeringer i vindmøller, som nu er udvidet til at gælde alle vedvarende energi – anlæg – herunder solcelleanlæg.

Ligningsloven (LL) § 8 P stk. 2 omhandler den skematiske ordning. LL § 8 P stk. 2 gør at kun 60% af den del af bruttoindkomsten der overstiger 7.000 kr. pr. år. skal medregnes, i den personlige indkomst.

LL § 8 P stk. 1 giver mulighed for fysiske personer at benytte reglerne i LL § 8 P stk. 2. LL § 8 P stk. 1 siger dog også at hvis muligheden i LL 8 P stk. 2 vælges, skal modellen benyttes på alle vedvarende energi – anlæg (eller andele i vedvarende energi – anlæg) der ejes, eller senere erhverves.

Det bliver først muligt at fravælge ordningen når det sidste solcelleanlæg er afhændet (eller sidste andel er afhændet).

Hvis den skematiske ordning benyttes, forudsættes det jf. LL § 8 P stk. 4, at anlægget udelukkende bliver brugt til privat formål, og hvis ordningen ikke benyttes, anses det jf. LL § 8 P stk. 5 at solcelleanlægget udelukkende bliver brugt erhvervsmæssigt.

LL § 8 P stk. 6 gør bl.a. at muligheden udelukkende er vedvarende energi – anlæg som ikke er til erhvervsmæssig brug, og solcelleanlægget skal være tilknyttet en husstand.

 

Se hele lovforslaget her lovforslaget - vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2010, åbner som et PDF dokument i et nyt vindue.

aerosmart x2